AJUTS PER A LA RECUPERACIÓ DE CAMPS ABANDONATS 2016 (Convocatòria GENER 2017)

Dijous, 2 Febrer, 2017 - Divendres, 17 Febrer, 2017
AJUTS PER A LA RECUPERACIÓ DE CAMPS ABANDONATS 2016 (Convocatòria GENER 2017)

FINALITAT DELS AJUTS
Recuperar per al cultiu camps abandonats de més de 4.000 m2, o de 3.000 m2 en cas de nova explotació o ampliació dels camps. S’entén per camps abandonats els no cultivats en els darrers dos anys. Els camps amb fruiters no han d’haver estat aprofitats durant el mateix període. S’inclouen els camps amb el sòl alterat, amb usos anteriors no agrícoles, o que necessitin millorar la qualitat o el nivell del sòl. També poden ser objecte de l’ajut la millora dels camps en els que s’hagi produït un canvi del titular que l’explota.

EN QUÈ CONSISTEIX L’AJUT
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat atorga una subvenció per a les feines de posar el camp en condicions de cultiu. El pagès ha de contractar les feines pel seu compte i, una vegada fetes les feines, haurà de justificar la despesa realitzada al Consorci, i aquest li abonarà l’import que correspongui.

IMPORT DELS AJUTS
Els imports màxims de la subvenció resulten de l’aplicació dels percentatges sobre la despesa total sense IVA, en funció de les circumstàncies de la persona o empresa beneficiària:

- Pagès/a, empresa, cooperativa o altra entitat agrària de nova instal·lació que
recuperi un camp abandonat: 80%
- Pagès/a, empresa, cooperativa o altra entitat agrària de nova instal·lació que
millori un camp preexistent: 70%
- Pagès/a, empresa, cooperativa o altra entitat agrària que recuperi un camp
abandonat: 70 %.
- Pagès/a, empresa, cooperativa o altra entitat agrària que ampliï o millori la seva
base territorial: 60%

L’ajut màxim per sol·licitud és de 5.000€ (IVA exclòs). Els ajuts estan condicionats per
la disponibilitat pressupostària. Si les sol·licituds superen l’import disponible, s’aplicarà
l’ordre de puntuació establert a les bases.

TREBALLS QUE S’HI INCLOUEN
En la convocatòria per l’any 2016 s’inclouen els treballs necessaris per posar un camp en condicions per ser cultivat: desbrossar, subsolar, llaurar, anivellar, treure arbres, posar-hi fems, treure runes, despedregar, neteja de valls, etc. ... i també alguns treballs específics per millorar les condicions del camp per al cultiu.

QUI POT DEMANAR L’AJUT
Els i les titulars d’explotacions agrícoles, ja siguin propietaris o arrendataris del camp que es vol recuperar. S’inclouen empreses, cooperatives i associacions dedicades a l’explotació agrícola de la terra.
La condició de propietari o arrendatari s’ha de demostrar amb algun tipus de document. La persona que sol·liciti l’ajut s’ha de comprometre a cultivar el camp recuperat com a mínim durant els tres anys següents.

QUÈ CAL FER PER DEMANAR L’AJUT

1.- Llegir les Bases dels ajuts i el text de la convocatòria, que es poden trobar a:
- la web http://parcs.diba.cat/web/baixllobregat/subvencions-i-tramits
- la web http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat a l’apartat Notícies
- al taulell d’anuncis de la Masia de Can Comas (Centre d’informació i gestió del
Consorci del Agrari del Baix Llobregat)
- al taulell d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

2.- Imprimir l’imprès de sol·licitud ARC-S que podeu trobar a
http://parcs.diba.cat/web/baixllobregat/subvencions-i-tramits

3.- Omplir l’imprès amb les dades que es demanen i preparar els documents annexos que corresponguin segons el cas.

4.- Presentar l’imprès i els documents annexos (original i còpia per l’interessat) al registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat fins les 14 hores del dia 17 de febrer de 2017:
- A la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat: Parc Torreblanca, ctra. N-340 de Sant Feliu de Llobregat.
- A la Masia Can Comas, Centre d’Informació i Gestió del Consorci del Parc Agrari: Camí de la Ribera s/n, d’El Prat de Llobregat.

ES RECOMANA
Contactar amb el tècnic de referència del Consorci del Parc Agrari per aquest tema, per tal que orienti com omplir l’imprès de sol·licitud segons les circumstàncies de cada cas: Miquel Domènech ( tel. 93 685 24 00)
Demanar ben aviat a la Seguretat Social la certificació d’estar al corrent de pagament, i a l’Agència Tributària la certificació de no tenir-hi deutes pendents (aquest certificat l’envien al cap d’us dies).

MÉS INFORMACIÓ
- Consell Comarcal del Baix Llobregat: Tel. 93 685 24 00. Per informació concreta, recollida d’impresos i acordar cita amb el tècnic de referència.
- Masia Can Comas: Tel. 93 378 81 90. Per informació general i recollida d’impresos.