SUBVENCIONS PER LA RECUPERACIÓ DE CAMPS A L'ÀMBIT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

Dijous, 22 Març, 2018 - Divendres, 20 Abril, 2018

El dimecres 21 de març es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci de la convocatòria de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2018. El termini de sol·licitud finalitza el 20 d'abril del 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 20 d'abril del 2018, i en qualsevol cas no abans dels trenta dies naturals des de la publicació al BOPB.

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes i/o activitats que tinguin com a objectiu la recuperació dels camps, tot deixant-los aptes per a un cultiu productiu.

Els terrenys han d'estar situats dins l'àmbit territorial del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. També es poden incloure aquells terrenys situats fora d'aquest àmbit en els municipis integrants del Consorci del Parc Agrari, sempre que hi hagi una manifestació expressa escrita de l'ajuntament corresponent en la qual s'expressi que no hi ha impediments urbanístics per recuperar o mantenir el terreny per a l'activitat agrícola.

Poden ser objecte de subvenció les actuacions següents:

Desbrossada de camp erm; Desbrossada de valls, marges, canyars o canyissars; Passada de grada de discos; Passada de cultivador (estripadora); Passada de subsolador (punxons); Passada de fresadora o rotavator; Anivellament de parcel·la; Tallar arbres en un camp i retirar llenya; Triturar branques sobre el terreny; Arrancar soques d’arbres i apilar-les; Despedregar el camp amb trituradora de pedres; Retirada manual de pedres i altres materials; Regularitzar desnivells del terreny, inclosos camins interns i accessos amb retroexcavadora o equivalent; Aportació de matèria orgànica (fems, compost, i altres) i incorporació al sòl; Esmenes físiques, compost i altres del sòl, exclòs l’adobat; Treballs de preparació del terreny per l’estanyat d’aquest i posterior posada a punt per al cultiu; Neteja de vall perimetral o interior amb pala retroexcavadora mixta, incloent escampada dels sediments en una entorn de fins a 5 metres; Condicionament de canalització d’aigua de reg o pluvial que generi un impacte negatiu a la finca; Aportació de terra de cultiu per aixecar el camp o millorar la qualitat física del sòl; Explanació i/o formació/reformació de bancals i marges; Retirada i transport a abocador o punt de tractament de residus de runes i altres materials impropis, incloent taxes d’abocador; Manipulació i reaprofitament dins la finca de materials diversos retirats del sòl de cultiu; Col·locació de tubs per passos d’aigua de fins a 6 metres de llargada màxima, sota  l’accés viari a la finca o en el desguàs d’aquesta; Formació o condicionament d’arqueta per a l’entrada d’aigua de reg a la finca, inclòs fins a deu metres de tub o canal.

La superfície mínima d'un camp abandonat per ser objecte de l'ajut és de 4.000 m2. En cas de nova instal·lació o ampliació d'una explotació adjacent, aquesta superfície és de 3.000 m2.

Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant o explotació.

Descarregueu-vos les bases de la convocatòria i consulteu tota la informació en aquest enllaç