Horticultura i jardineria circular: gestió de l’aigua, nutrients i lixiviats.

Dimecres, 9 Novembre, 2016
Horticultura i jardineria circular: gestió de l’aigua, nutrients i lixiviats.

La producció hortícola per a la producció de planta ornamental i l’establiment i gestió dels espais verds dels municipis afronta diversos reptes. D’entre ells, destaquen temes de gestió i control de l’aigua de reg, dels nutrients que s’apliquen i dels lixiviats que es generen.

En aquest marc temàtic presentem aquesta jornada sobre horticultura i jardineria circular; concepte que es basa en l’aprofitament dels subproductes que es generen en el sistema productiu particular per a donar-los més usos.

Però, prèviament al reciclatge dels subproductes, s’ha de mirar de minimitzar els inputs que s’han d’incorporar al sistema (aigua, fertilitzants).
Des de diferents àmbits i entitats (empreses, vivers, administracions, món acadèmic i recerca) s’intenta treballar per a afrontar aquests reptes. Així, aquesta jornada pretén donar a conèixer diferents experiències per a fer els sistemes més sostenibles i proporcionar eines per a avançar en la circularitat dels agrosistemes viverístics i dels sistemes vegetals urbans.