Us informem sobre la convocatòria d’ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya del Departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya per aquest any.

02/06/2017

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/1119/2017, de 18 de maig, per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per al
foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020 (operació 16.04.01) corresponents a l'exercici 2017-2018 (ref. BDNS 347583).
D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre,
relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament
rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la
Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió
d'execució C(2015) 5325 final, de 28 de juliol, modificada per la Decisió d'execució C(2015) 9760 final, de 18
de desembre, i per la Decisió d'execució C(2016) 5998 final, de 16 de setembre, preveu dins la mesura foment
de les cadenes curtes i els mercats locals l'operació 16.04.01, ajuts destinats a la cooperació horitzontal i
vertical entre els agents de la cadena de subministrament per a la creació i el desenvolupament de cadenes de
distribució curta i mercats locals i per a les activitats de promoció en un context local relacionat amb el
desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals.
El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) núm.
1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i introdueix disposicions transitòries, i el
Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d'aplicació del
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 3 Fomentar l'organització de la cadena alimentaria, incloent la
transformació i la comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector
agrari, i el focus àrea Millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena
agroalimentària mitjançant els règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats
locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions
interprofessionals, establerts en el Reglament (UE) núm. 1305/2013.
D'altra banda, el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre,
estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en
l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament,
gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE)
núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del
Consell.
El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.8 l'exercici de la
competència en matèria de polítiques de la indústria agroalimentària i d'alimentació al Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
El Decret 270/2013, 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, en el seu article 39, disposa, entre altres, com a funcions de la Direcció General
d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, planificar i supervisar les actuacions d'ordenació, foment i
promoció dels productes agroalimentaris de qualitat i/o amb mencions de qualitat, l'artesania alimentària, fires,
mercats, certàmens de productes agroalimentaris, xarxa d'agrobotigues i els hàbits de consum de productes
alimentaris, i també desenvolupar línies d'actuació en matèria de comercialització i distribució de productes
alimentaris i dels petits establiments agroalimentaris en el món rural.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a la venda de proximitat mitjançant la concessió
d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,
ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
1/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7377 - 25.5.2017
CVE-DOGC-A-17143062-2017
Resolc:
1. Convocar els ajuts destinats a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals d'acord amb
les bases reguladores aprovades en l' ARP/71/2017, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores
dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01). (DOGC núm. 7363 de 5.05.2017).
2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos, que computa des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució en el DOGC.
3. Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 1.000.000 euros tenen caràcter de cofinançats
pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i com a crèdit anticipat són a càrrec de les partides
pressupostàries AG06/D/482000100/6130 i AG06/D/782000010/6130 dels pressupostos del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2018, dotades amb un import màxim de 285.000,00
euros cadascuna, la qual cosa suposa un total del 57% del finançament d'aquests ajuts. La concessió dels ajuts
queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del DARP per a 2018.
La resta de finançament, 430.000,00 euros, va a càrrec del fons FEADER, cosa que representa el 43% del
finançament d'aquests ajuts a càrrec de les partides AG06/D/482000100/6130 FAGFEADER i
AG06/D/78200010/6130 FAGFEADER.
4. Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts des de la data de
presentació de la sol·licitud d'ajut fins al 31 de març de 2018, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP
abans de l'1 de maig de 2018.
5. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.
6. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
A aquests efectes, es nomena una comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les
sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la subdirector/a general competent en qualitat agroalimentària, el/la
subdirector/a general competent en agricultura i el/la cap del Servei de Promoció de la Qualitat
Agroalimentària.
7. El termini màxim per emetre la resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (http://tauler.seu.cat) serà de 4 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de
presentació de sol·licituds. En el cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada
per silenci administratiu.
8. Contra la resolució del director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries,
que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la
notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.
En el cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data
en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.
ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
2/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7377 - 25.5.2017
CVE-DOGC-A-17143062-2017
9. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a
persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web
http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin
els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
10. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la
Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control i de seguiment i avaluació,
d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A aquest efecte, els assisteixen els
drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
11. Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que
estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el
funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de
19.10.2006).
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i, potestativament, recurs de reposició davant la
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.
Barcelona, 18 de maig de 2017
Meritxell Serret i Aleu
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(17.143.062)
ISSN